مهربرجسته                           صفحه اصلی

 

در مهر برجسته اثری از جوهر یا رنگ نیست و طرح لوگو یا نوشته شما توسط تو رفتگی ها و برجستگی ها بر روی کاغذ مشخص میشود. نام دیگر مهر برجسته را میتوان مهر های فشاری ، مهر فلزی و مهر آهنی گذاشت.

مهم ترین کاربرد های مهر برجسته در مهر برجسته دفاتر ثبت سند رسمی ، مهر برجسته محضر های عقد ، مهر برجسته دفترخانه ، مهر برجسته آموزشگاه و … میباشد. البته هر صنفی با توجه به نیاز خود میتواند یک مهر برجسته برای خود سفارش بدهد و استفاده کند.

لازم به ذکر است ساخت مهر برجسته فقط با مدارک مربوط به صنف امکان پذیر می باشد.

مهربرجسته پلاک استیل نقره ای براق (آینه ای) - pp61 - مهر برجسته - پلاک استیل نقره ای براق (آینه ای)