استند صندوق پیشنهادات           صفحه اصلی

 

از آن زمان که مدیران نیاز ارتباط بر قرار کردن با ارباب رجوع را احساس کردند پای صندوق پلکسی انتقادات و پیشنهادات به اداره جات باز شد تا ارباب رجوع را به راحتی هرچه تمام به مدیر ارشد وصل نماید و تخلفات و پیشنهادات خود را به گوش مدیر اصلی برساند.

استند پلکسی  - pp72 - تابلو پلکسی -