تبلیغات الماس

چگونگی برانگیختگی و نگرش احساسی بر پاسخ تبلیغاتی – ۲

تندیس

برای گرفتن تصاویر از چشم ها و الگوهای مشاهده بعدی. سپس الگوریتم ها برای تولید فضا و فعالیت خیره کننده منظور از تبلیغات متنوع بود تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه تعصب سفارش ایجاد نشده است. ردیاب چشم کنترل می شود سه نشانگر AOI و چهار اندازه گیری چشم مشخص شده است. پس از اتمام […]

تبلیغات چریکی

تبلیغات چریکی

تبلیغات چریکی، که به رسانه محیطی نیز معروف است، نیروهای محرک پشت بازاریابی چریکی، ایده های خلاقانه و نوآوری هستند و نه بودجه های کلان. اغلب در این کمپین ها شما از طریق تبلیغات دهان به دهان و رسانه های اجتماعی به گسترش محصول و یا خدمت خود می پردازید